Αθλητικά

Έτοιμο το κλειστό Ορχομενού αλλά και… νέα παράταση. Πότε θα παραδοθεί;

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού του 2017 (12/12) ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν και το κλέιστό γήπεδο του Ορχομενού.

Είναι γνωστή η θέση και ο ρόλος του www.asopichos.gr αλλά και το ιστορικό αυτού του έργου είναι επίσης γνωστό στους πολίτες.

Οι εργασίες στο γήπεδο οδεύουν στο τέλος τους και δεν θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες του για τη νεολαία.

Στο τελευταίο ΔΣ του Δήμου ζητήθηκε έγκριση:  νέας παράτασης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – ΓΓΑ και του Δήμου Ορχομενού, μέχρι την 31-05-2018.

Θυμίζουμε οτι η σύμβαση είχε υπογραφεί στις 23/12/2015

Η παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης δεν επηρεάζει την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2017 αλλά μόνο τις διαδικασίες πληρωμών εκ μέρους της ΓΓΑ, που έπονται αυτής της προθεσμίας.

Αρα το κλειστό είναι έτοιμο, παραμένουν διαδικασίες αποπληρωμής του έργου και φυσικά θα πρέπει να περιμένουμε πότε θα παραδοθεί στη νεολαία.

ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ;

Ας δούμε αναλυτικά την απόφαση του ΔΣ του Δήμου.

» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε ως 11 στη συνεδρίαση που είναι: «Έγκριση νέας παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού – Γ.Γ.Α. και του Δήμου Ορχομενού Βοιωτίας», και ο οποίος έδωσε το λόγο στον κ. Ιωάννη Νταβαλούμη , Αντιδήμαρχο για την εισήγηση, θέτοντας υπόψη το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 14943/11-12-17 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. που υπογράφεται από τον Δ/ντή κ. Βασίλειο Τούντα και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για την έγκριση νέας παράτασης προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης του Υπ. Π. & Α. – ΓΓΑ και του Δήμου Ορχομενού, για την «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Λυκείου Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού Βοιωτίας».

Μετά από προφορικές συνεννοήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και του Υπουργείου  Πολιτισμού και Αθλητισμού, η ΓΓΑ μας ζήτησε την έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Λυκείου Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού Βοιωτίας».

Ο λόγος της έγκρισης της νέας παράτασης της προγραμματικής σύμβασης είναι ότι, για την ομαλή χρηματοδότηση του έργου και την αποφυγή διαδικαστικών δυσχερειών, πρέπει να υπάρξει παράταση προθεσμίας ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μέχρι την 31-05-2018.

Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι η παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης δεν επηρεάζει την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2017 αλλά μόνο τις διαδικασίες πληρωμών εκ μέρους της ΓΓΑ, που έπονται αυτής της προθεσμίας.

Κατόπιν τούτου :
Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού την έγκριση νέας παράτασης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Λυκείου Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού Βοιωτίας» μέχρι την 31-05-2018.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, έλαβε υπόψη την αριθμ. πρωτ.: 14943/11-12-17, έγγραφο της Δ.Τ.Υ., την 143/2017 προηγούμενη παράταση, την υπ΄αριθμ. 167/2015 προγραμματική σύμβαση, τις διατάξεις των άρθρων 67,225,226,227 του ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση:
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση νέας παράτασης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Λυκείου Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού Βοιωτίας», του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – ΓΓΑ και του Δήμου Ορχομενού, μέχρι την 31-05-2018.
Η παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης δεν επηρεάζει την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που είναι μέχρι την 15 Δεκεμβρίου 2017 αλλά μόνο τις διαδικασίες πληρωμών εκ μέρους της ΓΓΑ, που έπονται αυτής της προθεσμίας.

Have your say