Τοπικά

Με 15 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δ. Σ. του Δήμου Ορχομενού

Το μεσημέρι (12μ) της Δευτέρας 24 Ιουλίου θα συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορχομενού στη 12η συνεδρίαση για το 2017.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν τεθεί 15 θέματα μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 2017, Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτων (παλαιά κτίσματα) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Παύλου ( ως τα μόνα κατάλληλα) για να εξωραϊστεί ο χώρος και  να διανοιχτούν παρακείμενοι οδοί.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας θα συζητηθεί η σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με αρμοδιότητα σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας (Δ. Ο.Κ.Π.Π.Α.Ο.)».

Αναλυτικά τα θέματα:

Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 194/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017.

(Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

Θέμα 2ο : Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων  έτους 2017.

( Εισηγήτρια: κα Καραβαγγέλη Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 3ο : Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016.

(Εισηγητής : κα Χαρίκλεια Δούμα, προϊσταμένη τμήματος Π/Υ – Λογιστηρίου Προμηθειών & Περιουσίας )

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτων (παλαιά κτίσματα) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Παύλου ( ως τα μόνα κατάλληλα) για να εξωραϊστεί ο χώρος και  να διανοιχτούν παρακείμενοι οδοί.

(Εισηγητής : κ. Ηρακλής Ντουφεξής, Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου)

Θέμα 5ο : Ορισμός 3 μελών επιτροπών για την τήρηση των κανονισμών  και  υποβολής προστίμων των κανονισμών καθαριότητας , άρδευσης , κοινόχρηστων χώρων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , λαϊκής αγοράς και εμποροπανήγυρης.

(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 6ο : Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου : « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού» με κωδικό ΜΙS5001660.

(Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου, ειδικός συνεργάτης)

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, 2 νηπιαγωγών, 1 βρεφοκόμου και 1 μαγείρισσας, στον δημοτικό παιδικό σταθμό Ορχομενού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018».

(Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου, ειδικός συνεργάτης)

Θέμα 8ο : Έγκριση εκτέλεσης και τρόπο ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας σε Τ.Κ. Παύλου , Κάστρου, Διονύσου, Καρυάς»

(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 9ο : Έγκριση εκτέλεσης και τρόπο ανάθεσης του έργου: « Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού.

(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 10ο : Χορήγηση ή μη συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού. Εργασίες αποπεράτωσης – αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασίας λυμάτων».

(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 11ο : Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας « Αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Ορχομενού» , δίμηνης διάρκειας από 16-08-2017 έως 16-10-2017 , λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου και τρόπου  ανάθεσης.

(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 12ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δημόσιων επενδύσεων- ΣΑΕ 055 ( έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές).

(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 13ο : Χορήγηση Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Κωνσταντίνου Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Ορχομενού.

(Εισηγητής : κ. Γαλάνης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 14ο : Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού 5.869,40 €  – χωρίς ΦΠΑ ( με τη διαδικασία  του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 , μετά από κλήρωση.

(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης για α). έγκριση σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ορχομενού με την επωνυμία: «δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής προστασίας , Πολιτισμού και Αθλητισμού Ορχομενού ( Δ. Ο.Κ.Π.Π.Α.Ο.)»,

β) έγκριση καταστατικού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την σύστασή του.

(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος

Have your say