Επίκαιρα

Προσλήψεις στο χώρο της Υγείας

Προσλήψεις στο χώρο της Υγείας

Προσωπικό Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σειρά προτεραιότητας που θα καταλάβουν εξακόσιες ενενήντα (690) θέσεις προβλέπει η προκήρυξη 5K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για τακτικό προσωπικό σε φορείς του Υπουργείου. Η προκήρυξη στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2015/October_2015/2
3102015_1.csp;jsessionid=c0a8642530d53283224d79fe49e3ba12efbe99ad237e.e38Kc3mNc3aSa4
0Ma3mPbxyRahiOe6fznA5Pp7ftolbGmkTy

Άλλες 226 θέσεις στην Υγεία

Εκδόθηκε η 4Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού Ιατρικα, νοσοκομείαπροσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Υγείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 2 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα.
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2015, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Υ.Ε.), θέσεις της οποίας διεκδικούν.
Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 20ης Νοεμβρίου 2015, ημέρας Παρασκευής.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/ENHMEROSI/deltia+tipou/2015/October_2015/1
9102015_1.csp;jsessionid=c0a8641630d58b164b436c254f55aa42816f8b0913ea.e34Qa3eKaNuSb4
0LchuNa3mKbxmKe6fznA5Pp7ftolbGmkTy

Have your say