Σειρά Αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκαν στις 22 Μαΐου, για την ένταξη έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Προσκλήσεις του “Φιλόδημου ΙΙ”. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 29 Αποφάσεις του Υπουργείου, που εντάσσουν αντίστοιχο αριθμό πράξεων Δήμων στις Προσκλήσεις IV, V, VIII και IX του “Φιλόδημου II.

Στις νέες εντάξεις στην πρόσκληση V του “Φιλόδημος ΙΙ” « Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας », εντάχθηκε το έργο του Δήμου Ορχομενού “Προμήθεια εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων Δήμου Ορχομενού» με ποσό 19.998,72 €