Στην πρόσληψη 21 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς προχωρά με προκήρυξή του το Νοσοκομείο.

Οι θέσεις, οι προϋποθέσεις, οι ειδικότητες και άλλες λεπτομέρειες αναφέρονται στην σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσία µας καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Λεβαδαίων.