Ρυθμίσεις-Ανάσα για οφειλές στο Δήμο Ορχομενού

Μέχρι τις 26 Μαΐου μπορούν οι Δημότες Ορχομενού να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους οι οποίες θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία.

Οι οφειλέτες μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ τα ποσά και να τύχουν εκπτώσεων ή να κάνουν μηνιαίες δόσεις.

Με την υπαγωγή στις ρυθμίσεις η πρώτη δόση θα πρέπει να τακτοποιηθεί εντός τριών ημερών ενώ το ελάχιστο ποσό ανέρχεται στα 20€ μηνιαίως.

Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.

Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος διευκολύνει τους Δημότες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους λόγω της κρίσης που έχει χτυπήσει τα νοικοκυριά με διάφορες μορφές ενώ παράλληλα αναμένει να αυξήσει τα έσοδά του σε μια περίοδο που δεν είναι και η καλύτερη για τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικότερα τους Δημοσίου. 

Τα μέτρα αυτά πάντως είναι στην σωστή κατεύθυνση και πιστεύεται ότι οι Δημότες θα ανταποκριθούν 

Παρακάτω δείτε λεπτομέρειες για το θέμα όπως ενημέρωσε σχετικά ο Δήμος

Ο Δήμος Ορχομενού στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών στο Δήμο μας που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 4321/2015).
Συγκεκριμένα:

α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

ε. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.

Για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και τις απαραίτητες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων και Ταμείου του Δήμου Ορχομενού επί της οδού Πεσόντων Μαχητών 16 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 π.μ. έως 1:00 μ.μ.

Καλούνται οι οφειλέτες να φροντίσουν για την υπαγωγή τους στην παραπάνω ρύθμιση η οποία τους απαλλάσσει από σημαντικό μέρος των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής , διαφορετικά ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία.