Στις 20 Νοεμβρίου 2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορχομενού.

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου είναι:

Καράλη Παρασκευή Πρόεδρος
Τακτικά Μέλη
Γαλάνης Γρηγόριος Τακτικό Μέλος
Εμμανουηλίδης Πρόδρομος Τακτικό Μέλος
Ξηρογιάννης Γρηγόριος Τακτικό Μέλος
Τσιγαρίδας Επαμεινώνδας Τακτικό Μέλος
Τζαβάρας Γεώργιος Τακτικό Μέλος
Τσαγαλάς Βασίλειος Τακτικό Μέλος
Αναπληρωματικά Μέλη
Ραμαντάνης Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
Τριανταφύλλου Λουκάς Αναπληρωματικό Μέλος
Τσάπρας Νεκτάριος Αναπληρωματικό Μέλος

 

Τα 28 θέματα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση του αρ. 002 /22-10-2020 πρακτικού επιτυχούς διαμεσολάβησης μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «FILON GROUP O.E.» και του Δήμου Ορχομενού.

Θέμα 2ο : Έγκριση του αρ. 001 /19-10-2020 πρακτικού επιτυχούς διαμεσολάβησης μεταξύ του κ. Χρήστου Καρατζά και του Δήμου Ορχομενού.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την αρ. πρωτ. 9025/06-11-2020 αίτηση συμβιβασμού – δήλωση του κ. Κωνσταντίνου Ζωγράφου. ( Αρ. 45/19 αγωγής Ειρηνοδικείο Λεβαδιάς).

Θέμα 4ο : Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση προσφυγής ( από 25-4-2014) των 1. Γούλα Κ. Αποστόλου 2. Σιδερά Δ. Ευθυμία 3. Λούτσου Σταμ. Ανδρέα 4. Γκαραβέλη Αποστ. Στεφάνου και 5. Γούλα χας Κ. Κων/νας για επιβληθείσα αναγκαστική απαλλοτρίωση στα οικόπεδα τους.

Θέμα 5ο : Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση που αφορά στην αρ. Απόφαση Α98/2020
του Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για προσφυγή του Δήμου

Θέμα 6ο : Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση Δικαστικών αποφάσεων και αφορά
διάνοιξη ανώνυμου δρόμου στον Ορχομενό ( Πετρομαγούλα) και παρά των ιδιοκτησιών Μπιτζήλου, Μουτσανά, Ραμαντάνη, Γρίβα κ.λ.π .

Θέμα 7ο : Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου Γεωργίου Χ. Παπασπύρου σχετικά με την
υπόθεση της αναδόχου εταιρείας 3Κ Τεχνική Α.Ε. για το αρ. 0410Ε/2018 χρηματικό ένταλμα. ( Κράτηση 1% υπερ ΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ).

Θέμα 8ο: Έγκριση αποδοχής της παραχώρησης χρήσης ακινήτου «ΠΕΤΡΙΝΟ» και του
σχεδίου σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού.

Θέμα 9ο : Αποδοχή δωρεάς ενός καρδιογράφου από τα εκκοκκιστήρια βάμβακος Λιβαδειάς Α.Ε. αξίας 859,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Θέμα 10ο : Ορισμός δικηγόρου για την αρ. Λ 21838 Αγωγή του Κουτομάνου Χαράλαμπου
για καθαρισμό γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων περιόδου από 25-06-2018-25-06-2019.

Θέμα 11ο : Έγκριση 2ου Πρακτικού διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου : «
κατασκευή αγωγού ύδρευσης (αντικατάσταση αμιάντου) στην Τ.Κ. Ορχομενού».

Θέμα 12ο : Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου «Ανακατασκευή – συντήρηση αγροτικών δρόμων για πρόσβαση σε γεωτρήσεις ύδρευσης Τ.Κ. Κοκκίνου – Ακραιφνίου στη θέση Μπούκα Υλίκης που υπέστησαν ζημιές από έκτακτα καιρικά φαινόμενα».

Θέμα 13ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση
αγροτικών δρόμων για πρόσβαση σε γεωτρήσεις ύδρευσης Τ.Κ. Κοκκίνου – Ακραιφνίου στη θέση Μπούκα Υλίκης που υπέστησαν ζημιές από έκτακτα καιρικά φαινόμενα».

Θέμα 14ο : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού».

Θέμα 15ο: Κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού».

Θέμα 16ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : « Συντήρηση
αγροτικής οδοποϊίας σε Δ.Ε. Ορχομενού για τα έτη 2017-2018( Α΄ Φάση)

Θέμα 17ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια νέου
απορριμματοφόρου τύπου πρέσας.

Θέμα 18: Έγκριση του 2ου Πρακτικού για οριστικό ανάδοχο για την κατασκευή του έργου:
«Διαμόρφωση γηπέδου εντός σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Παύλου».

Θέμα 19: Έγκριση του 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου».

Θέμα 20ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91407 του
έργου « Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Ορχομενού».

Θέμα 21ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης: «
Μελέτη πράξης εφαρμογής για τη Β΄ Φάση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού».

Θέμα 22ο: Έγκριση Πρακτικού Ι (Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς) διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90873 του έργου: « Κατασκευή νέας χάραξης οδού και γέφυρας στη θέση ΔΙΠΟΤΙ στην Τ.Κ. Παύλου του Δήμου Ορχομενού».

Θέμα 23ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91406 του
έργου: « Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Γυμνασίου Ορχομενού».

Θέμα 24ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και Δήμου Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων για την κατασκευή του έργου με τίτλο: « Αποκατάσταση Βατότητας Αγροτικών Οδών Κωπαϊδικού Πεδίου» , προϋπολογισμού 1.000.000,00 με ΦΠΑ και ορισμός μέλους στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 25ο: Έγκριση της Οριστικής μελέτης του Υποέργου : « Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού – Υπογειοποίηση Δικτύου ΔΕΗ» , προϋπολογισμού 216.996,79 € με Φ.Π.Α., την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου από την ΔΕΔΗΕ Α.Ε., την έγκριση του σχεδίου σύμβασης.

Θέμα 26ο: Έγκριση παράτασης της ισχύουσας σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων ως
31-3-2021.

Θέμα 27ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2021-2022.

Θέμα 28ο: Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
πράσινου ταμείου « Αστική Αναζωογόνηση» για την προμήθεια τε τίτλο: «ολοκληρωμένα συστήματα υπογειοποίησης απορριμμάτων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ορχομενού.