Asopichos Logo
16-09-2021
Asopichos Logo
17

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού

< 5 λεπτά
24.11.19 • 13:01
#Tags:

"Η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης"
Με αυτό το σκεπτικό και συμπληρώνοντας για το δικαίωμα του πολίτη στην πληροφόρηση και πως η Δικαιοσύνη είναι ταυτίσιμη με τη Δημοκρατία, εγκαινιάζουμε την στήλη στην ιστοσελίδα μας "Φύρδην-Μίγδην" στην οποία θα δημοσιεύονται διάφορες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού.
Αποφάσεις, όπως αυτές ψηφίστηκαν στα αρμόδια όργανα και τείνουν προς υλοποίηση, δημοσιεύτηκαν ενώ μπορείτε να τις διαβάσετε και στην  Δι@ύγεια  
Μεταξύ άλλων, λοιπόν, έχουν αποφασιστεί το τελευταίο διάστημα τα παρακάτω:
Έμμισθος Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ματι για Φυρδην 2
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Ε.Υ. ∆ΗΜΟΥ Ορχομενού
ΜΕΡΟΣ 1 : ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ, Άρθρο 1: ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
προστίθεται  στο  ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, παράγραφος με αρίθμηση  V.  Γενικός Γραμματέας
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ
3.5 Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το ∆ήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο ∆ήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήμου.
Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:
α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του ∆ήμου.
β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του ∆ήμου.
δ.  Μεριμνά  για  την επεξεργασία  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  των  θεμάτων  που  είναι  προς συζήτηση  ενώπιον  του  ∆ημοτικού  Συμβουλίου,  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του ∆ημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής.
ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ∆ήμου.
στ.  Μεριμνά  για  την  έγκαιρη  ετοιμασία  των  περιοδικών  απολογισμών  δράσης  του  ∆ήμου σύμφωνα  προς  τα  αντίστοιχα  προγράμματα  ή  τις  συγκεκριμένες  αποφάσεις  και  ενημερώνει σχετικά το ∆ημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή.
ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του ∆ήμου.
η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο ∆ήμο.
θ. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο ∆ήμαρχος.
ΜΕΡΟΣ 6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 201.Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ : ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ Για την κάλυψη της μισθοδοσίας της θέσης του Γενικού Γραμματέαθα προβλεφθούν επαρκείς πιστώσεις στον  προϋπολογισμό  του  2020, συνολικού  ύψους 39.580,00 ευρώ στους   ακόλουθους  ΚΑΕ: 00.6031.0002, 00.6053.000»
Ματι για Φυρδην 2Έγκριση Δαπάνης αποχέτευσης Ορχομενού Διονύσου Αγίου Δημητρίου  
«…Αποφασίζουμε…
"1.. Εγκρίνουμε την δαπάνη για  την ολοκλήρωση  δικτύου  αποχέτευσης  οικισμού Ορχομενού, Αναβάθμιση Κ.Ε.Λ. και Αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων Β ́ Φάση  (Ολοκλήρωση)  Ορχομενού    χωρίς  ΦΠΑ  Ν.2859/00  με  χρηματοδότηση 4.689.520,00 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-20,ΠΔΕ και
Υποέργο: Δίκτυα Αποχέτευσης Ακάθαρτων ΤΚ Διονύσου και Αγ. Δημητρίου προϋπολογισμού 370.480,00 Ευρώ με χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδύσεων 2019-2021. H δαπάνη εκτείνεται και αναλύεται ως εξής: στον Κ.Α.02.25.7312.0145 για το οικ. Έτος 2019: 35.573,52€, για το οικ. Έτος 2020: 158.626,48€ και για το οικ. Έτος 2021: 176.280,00€. Στον Κ.Α. 02.63.7341.0009 για το έτος 2019 ποσό 4.689.520,00€.
2.Διαθέτουμε πίστωση ύψους 4.725.093,52€ (τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο ευρώ και πενήντα δύο λεπτά ) για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος των παρακάτω ΚΑΕ οικονομικού έτους  2019…»
Ματι για Φυρδην 2Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
«… ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Την απευθείας ανάθεση την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων» στην «…………..& ΣΙΑ Ε.Ε.» με ΑΦΜ : ………….. με έδρα την Αμφίκλεια. Οι προδιαγραφές  της  προμήθειας περιγράφονται  στην αριθ.032/2019 Τεχνική Έκθεση–Προϋπολογισμό του Δήμου Ορχομενού τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων»
Η δαπάνης μετά την έκπτωση του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 17.577,00 € (μεΦΠΑ 24%)…»
Ματι για Φυρδην 2Δαπάνες δημοσιεύσεων
«∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ 297,60 € στον… Λιβαδειά…»
«∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 111,60€ στον…. Θήβα…»
«∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 885,00€ στον… Λιβαδειά…»
«∆ΗΜΟΣΙΕΥΣH ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 195,92€ στον… Λιβαδειά…»
Ματι για Φυρδην 2Διάφορες δαπάνες
«ΗΧΗΤΙΚΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΛΟΥΚΑ 310,00 στον… Λιβαδειά…»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ 487,32 στον… Αθήνα….»
«ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΕΤΑΦΟΡΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΡΧΟΜΕΝΟΥΚΤΩΒΡΙΟΥ 9.823,04€ στον…. Θεσσαλονίκη…»
«ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ 25ης 28ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 297,60€ στην…. Ορχομενός...»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ ΝΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 2.792,48€ στην… Λιβαδειά….»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.394,52€ στον…. Λιβαδειά…»
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΣΕ ∆Ε ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ19.920,81€ στον… Λιβαδειά…»

asopichos efimerida viotia clip
Asopichos Logo white
Θέλοντας να αποδώσουμε τιμή στον πρόγονό μας, τον Ορχομένιο Ολυμπιονίκη δώσαμε το όνομά του στη προσπάθειά μας. Μέγιστη τιμή και βαριά κληρονομιά την οποία θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε. Ονομάσαμε Ασώπιχο την ιστοσελίδα μας γιατί ο Ολυμπιονίκης, ανήκει σε όλους, όπως και η ιστοσελίδα μας. Γιατί η αλήθεια και η ενημέρωση χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια, είναι ένας συνεχής αγώνας δρόμου…

Ακολουθήστε μας

Μέλος του
asopichos-sterea-ellada-media-member-logo
Made with ❤️ by Quadraweb
menu-circle